شاید امشب

آنچه نمیخواهم بگویم را بازخواهم گفت:

امشب شاید غمبارترین شب بیادماندنی باشد. به خاطر هیچ وپوچ گفتمان تکراری و پس از آن دیگرهیچ.

بعدازظهر تازه از راه رسیده بودم که گزارش مفصل با آب وتابی چنان تعریف کرد که بیا و نپرس،

دیگر نمیتوانم ادامه دهم، شاید وقتی دیگر...

/ 0 نظر / 11 بازدید