عاشورا

عاشورا هم نطق است هم احساس

(ع) اول عشق است ،(الف) اول احساس، (ش) اول شور ، (و) اول وداع ، (ر) اول راستی و (الف) اول اسوه

محرم با حسین (ع) آغاز میشود . . .

ایمان !

چه کلمه ی زیبایی!

آنچه اکنون رخت بربسته است، ظاهرا همه چیز عادی است ولی بیایید خودمان را گول نزنیم ،

خوب بلدیم حرف بزنیم ، بسته سفارشی میبندیم و راحت به این و آن پست میکنیم بی آنکه

گیرنده برایمان مهم باشد ، تازه گیرنده کیست؟ چیست؟

هدف گم شده. . .

حسین (ع) را پیدا کنیم ، هدفش را دریابیم و آنچه که او در راه هدفش نثار کرد را ارج نهاده و

ایمانا مروج و پیاده ساز آن باشیم.

/ 0 نظر / 9 بازدید